SIIVOUS

OTA YHTEYT­TÄ

Siivouspalvelut kotiin ja mökille

Rukan Kiin­teis­tö­pal­ve­lut aut­taa sinua huo­leh­ti­maan kiin­teis­tö­si viih­tyi­syy­des­tä ja puh­tau­des­ta. Sääs­tä sekä aikaa että vai­vaa, ja anna mei­dän huo­leh­tia puo­les­ta­si kodin tai mökin sii­vouk­ses­ta. Voit olla var­ma, että työn­jäl­ki on aina ensi­luok­kais­ta. Tar­joam­me sii­vous­pal­ve­lui­ta Rukan ja Kuusa­mon seu­dul­la sekä yksi­tyis- että yri­tys­asiak­kail­le. Huo­leh­dim­me mie­lel­läm­me kiin­teis­tö­si sii­vouk­ses­ta sään­nöl­li­ses­ti tai tulem­me yksit­täi­sel­le sii­vous­käyn­nil­le tar­pee­si mukaan. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat viik­ko-, suur- ja muut­to­sii­vouk­set sekä mök­kien ja loma-asun­to­jen vaih­to­sii­vouk­set, raken­nus­sii­vouk­set ja ikkunanpesut.

Viikkosiivoukset

Sään­nöl­li­sen viik­ko­sii­vouk­sen avul­la on help­po yllä­pi­tää kodin tai vuo­kra­mö­kin siis­teyt­tä ympä­ri vuo­den. Rukan Kiin­teis­tö­pal­ve­lut toteut­taa viik­ko­sii­vouk­sen puo­les­ta­si ripeäs­ti, mut­ta huo­lel­li­ses­ti. Perus­sii­vouk­seen voi­daan sisäl­lyt­tää esi­mer­kik­si pöly­jen pyyh­ki­mi­nen, lat­tioi­den imu­roin­ti ja pesu sekä wc- ja kyl­py­huo­ne­ti­lo­jen yleis­puh­dis­tus, ros­kien vien­ti sekä pei­lien ja lasi­pin­to­jen pyyh­ki­mi­nen. Sii­vous­pal­ve­luun voi­daan sisäl­lyt­tää asiak­kaan toi­vei­den mukaan myös esi­mer­kik­si lii­na­vaat­tei­den vaih­ta­mi­nen ja mat­to­jen tomut­ta­mi­nen. Me rää­tä­löim­me viik­ko­sii­vouk­sen jokai­sen asiak­kaam­me yksi­löl­lis­ten tar­pei­den mukaan. Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tarjous!

Suursiivoukset

Rukan Kiin­teis­tö­pal­ve­lut toteut­taa myös kat­ta­vam­mat suur­sii­vouk­set asiak­kaan tar­pei­den mukaan. Kai­paa­ko mök­ki­si perus­teel­li­sem­paa sii­vous­ta tal­ven jäl­jil­tä tai onko kodis­sa­si kevät­sii­vouk­sen aika? Rää­tä­löim­me sii­vous­pal­ve­lut jokai­sen asiak­kaan toi­vei­den ja tar­pei­den mukaan. Suur­sii­vouk­seen voim­me sisäl­lyt­tää esi­mer­kik­si kaik­kien pin­to­jen huo­lel­li­sen imu­roin­nin ja pyyh­ki­mi­sen lisäk­si lat­tioi­den pesun, mat­to­jen tomut­ta­mi­sen, täk­kien ja tyy­ny­jen tuu­let­ta­mi­sen, lii­na­vaat­tei­den vaih­don, ikku­noi­den ja sau­nan pesun sekä jää­kaa­pin ja ros­ka­kaa­pin sii­vouk­sen. Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mil­lai­sia sii­vous­pal­ve­lui­ta sinä tarvitset!

Muuttosiivoukset ja vaihtosiivoukset

Pal­ve­lem­me asiak­kai­ta myös muut­to- ja vaih­to­sii­vouk­sis­sa. Muut­to­pal­ve­lui­den ohel­la voim­me esi­mer­kik­si huo­leh­tia uuden asun­non huo­lel­li­ses­ta puh­dis­tuk­ses­ta ennen sisään­muut­toa ja vas­taa­vas­ti van­han tyh­jil­leen jää­vän asun­non sii­vouk­ses­ta. Meil­tä saat tar­vit­taes­sa myös kul­je­tuk­set ja muuttoapua!

Huo­leh­dim­me myös vuo­kra­mök­kien ja -loma-asun­to­jen vaih­to­sii­vouk­sis­ta ennen uusien vuo­kraa­jien saa­pu­mis­ta. Vaih­to­sii­vouk­siin voi­daan sisäl­lyt­tää esi­mer­kik­si imu­roin­ti, lat­tioi­den pesu, pöly­jen pyyh­ki­mi­nen, wc- ja kyl­py­huo­ne­ti­lo­jen yleis­puh­dis­tus, astioi­den pesu ja ros­kien vien­ti. Pal­ve­lem­me sekä yksit­täi­sil­lä käyn­neil­lä että jat­ku­val­la huol­to- ja siivoussopimuksella.

Etsikö luotettavaa siivouspalvelua Rukan tai Kuusamon seudulla?