MUUT PALVELUT

OTA YHTEYT­TÄ

Kiinteistöpalvelut, kuljetukset, polttopuut ja pihatyöt – kaikki saman katon alta

Polttopuut

Toi­mi­tam­me polt­to­puut käte­väs­ti kotiin tai mökil­le. Pal­ve­lem­me polt­to­pui­den myyn­nis­sä ja toi­mi­tuk­ses­sa yksi­tyis- ja yri­tys­asiak­kai­ta Rukal­la ja Kuusa­mos­sa. Meil­tä saat polt­to­puut kotiin­kul­je­tuk­sel­la. Rukan Kiin­teis­tö­pal­ve­lut toi­mit­taa polt­to­puut myös suo­raan lii­te­riin pinot­tu­na, asiak­kaan toi­vo­mal­la taval­la. Tämän hel­pom­mak­si polt­to­pui­den osta­mi­nen ei enää tule! Ota yhteyt­tä ja tilaa heti!

 

Kuljetuspalvelut

Rukan Kiin­teis­tö­pal­ve­lut pal­ve­lee yksi­tyis- ja yri­tys­asiak­kai­ta moni­puo­li­sis­sa kul­je­tus­töis­sä Rukal­la ja Kuusa­mos­sa. Oli­pa kyse sit­ten kaa­to­paik­ka­kuor­man vien­nis­tä, puu­tar­ha­jät­tei­den pois­kul­je­tuk­ses­ta, muut­toa­vus­ta tai mui­den tava­roi­den kul­je­tuk­ses­ta, me huo­leh­dim­me sii­tä nopeas­ti ja tur­val­li­ses­ti. Kaik­ki kul­je­tuk­set teh­dään paket­ti­au­tol­la ja kuusi­kuu­tioi­sel­la kuo­mul­li­sel­la perä­kär­ryl­lä. Soi­ta ja kysy lisää!

Traktorityöt

Rukan Kiin­teis­tö­pal­ve­lut pal­ve­lee myös eri­lai­sis­sa trak­to­ri­töis­sä yksi­tyi­siä asiak­kai­ta ja yri­tyk­siä Rukal­la ja Kuusa­mos­sa. Teem­me ammat­ti­tai­dol­la kiin­teis­tö­jen piha-aluei­den ja tei­den aurauk­set sekä lanauk­set. Meil­tä saat myös moni­puo­li­set trak­to­ri­työ­nä toteu­tet­ta­vat maan­siir­to­työt. Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

Rukan Kiinteistöpalvelut tarjoaa mielellään apua kaikenlaisiin arjen askareisiin!

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja ker­ro, mil­lai­sia pal­ve­lui­ta sinä tarvitset!