Rukan kiinteistöpalvelut Oy

Talk­ka­ri pal­ve­luk­ses­sa­si - Kiin­teis­tö­huol­to­pal­ve­lut Ruka ja Kuusamo
OTA YHTEYT­TÄ

Kaikki kiinteistöhuoltopalvelut Rukalla ja Kuusamossa

Rukan Kiin­teis­tö­pal­ve­lut Oy pal­ve­lee kai­kis­sa kiin­teis­tön­huol­toon liit­ty­vis­sä asiois­sa yksi­tyis­asiak­kai­ta, mat­kai­li­joi­ta, yri­tyk­siä ja talo­yh­tiöi­tä Rukal­la ja Kuusa­mos­sa. Kat­ta­vaan pal­ve­lu­va­li­koi­maam­me kuu­lu­vat muun muas­sa kiin­teis­tö­huol­lot, sii­vouk­set, raken­nus­sii­vouk­set, polt­to­pui­den toi­mi­tuk­set, lumi­työt, trak­to­ri­työt, kul­je­tuk­set, piha­työt ja pie­net remont­ti­työt. Autam­me kai­kis­sa arjen aska­reis­sa nopeas­ti ja luotettavasti.

Millaista palvelua sinä tarvitset? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Nopeaa, helppoa ja luotettavaa

Rukan Kiin­teis­tö­pal­ve­lut vas­taa puo­les­ta­si kiin­teis­tö­jen viih­tyi­syy­des­tä, tur­val­li­suu­des­ta ja toi­mi­vuu­des­ta luo­tet­ta­vas­ti sekä ammat­ti­tai­toi­ses­ti. Pidäm­me huo­len sekä sisä- että ulko­ti­lois­ta ja tar­joam­me myös mui­ta pal­ve­lui­ta hel­pot­ta­maan arkea­si. Rää­tä­löim­me kaik­ki pal­ve­lum­me aina jokai­sen asiak­kaan ja tilaa­jan yksi­löl­li­siin tar­pei­siin. Meil­tä saat huol­to­pal­ve­lui­ta juu­ri sii­nä laa­juu­des­sa kuin itse haluat. Autam­me ket­te­räs­ti ja tar­vit­taes­sa nopeal­la­kin aika­tau­lul­la yksit­täi­sis­sä töis­sä, kuten vaik­ka­pa kul­je­tuk­sis­sa ja lumien pudo­tuk­sis­sa. Teem­me myös jat­ku­via huol­to­so­pi­muk­sia esi­mer­kik­si ympä­ri­vuo­ti­seen mök­kien ja loma-asun­to­jen val­von­taan sekä huoltoon.

Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä

Kiinteistöhuolto

Meil­tä saat kaik­ki kiin­teis­tön­huol­toon liit­ty­vät pal­ve­lut ja mök­ki­talk­ka­rin saman katon alta. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat muun muas­sa mök­kien val­von­ta ja huol­to, lii­na­vaa­te­vuo­kraus, jäte­huol­to sekä piha­työt. Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

Siivous

Teem­me huo­lel­li­ses­ti ja luo­tet­ta­vas­ti kaik­ki sii­vouk­set viik­ko­sii­vouk­ses­ta ja mök­kien vaih­to­sii­vouk­ses­ta raken­nus­sii­vouk­seen sekä ikku­nan­pe­suun. Rää­tä­löim­me sii­vous­pal­ve­lut aina tapaus­koh­tai­ses­ti asiak­kaan tar­pei­den mukaan.

Muut Palvelut

Meil­tä saat kaik­ki arkea­si hel­pot­ta­vat työt saman katon alta. Oli­pa kyse sit­ten polt­to­puis­ta, piha- tai lumi­töis­tä, kul­je­tuk­sis­ta, trak­to­ri­töis­tä tai muu­tos­ta, me autam­me! Teem­me kai­ken­lai­set arjen aska­reet luo­tet­ta­vas­ti ja kustannustehokkaasti.

24/7 hälytys- ja murtohälytyspäivystys!

Sopi­muk­sen mukaan pal­ve­lem­me huol­to­so­pi­mus­asiak­kai­tam­me myös vuo­ro­kau­den ympä­ri. Yllät­tä­vis­sä vika­ti­lan­teis­sa, kii­reel­li­sis­sä kiin­teis­tö­huol­to­töis­sä tai häly­tyk­sen lau­e­tes­sa ota yhteyt­tä nume­roon: 040 869 9581