KIINTEISTÖHUOLTO

OTA YHTEYT­TÄ

Kiinteistöhuolto Rukalla ja Kuusamossa

Rukan Kiin­teis­tö­pal­ve­lut Oy tar­jo­aa luo­tet­ta­via kiin­teis­tö­huol­to­pal­ve­lui­ta yksi­tyis- ja yri­tys­asiak­kail­le Ruka-Kuusa­mo-akse­lil­la. Tar­joam­me niin val­von­ta-, huol­to- kuin kor­jaus­pal­ve­lui­ta­kin. Teem­me sekä yksit­täi­siä käyn­te­jä että jat­ku­via huol­to­so­pi­muk­sia asiak­kaan toi­vei­den ja tar­pei­den mukaan. Meil­tä saat aina ammat­ti­tai­tois­ta ja ystä­väl­lis­tä pal­ve­lua. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja ker­ro, mil­lais­ta pal­ve­lua sinä tarvitset!

Mökkien valvonta ja huoltotyöt

Pal­ve­lem­me mök­kien ja mui­den kiin­teis­tö­jen val­von­ta- ja huol­to­töis­sä. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat esi­mer­kik­si ympä­ri­vuo­ti­nen mök­kien val­von­ta ja yksit­täi­set huol­to­käyn­nit sopi­muk­sen mukaan. Kiin­teis­tö­huol­to­so­pi­muk­set rää­tä­löi­dään aina asiak­kaan tar­pei­den mukaan: Voim­me esi­mer­kik­si sopia, että teem­me lumi­työt aina, kun niil­le on tar­vet­ta tai että käym­me ker­ran vii­kos­sa tar­kis­ta­mas­sa kiin­teis­tön ja piha-aluei­den kun­non. Huo­let­to­man kiin­teis­tö­huol­to­so­pi­muk­sen ansios­ta voit nuk­kua yösi rau­has­sa, kun sinun ei enää tar­vit­se mureh­tia, onko mökil­lä kaik­ki kun­nos­sa. Kun saa­vut mökil­le, tie­dät että piha on hyvin hoi­det­tu ja tupa siivottu.

Hälytyspäivystys 24/7 sopimuksen mukaan

Häly­tys­päi­vys­tyk­sem­me pal­ve­lee sopi­muk­sen mukaan myös ympä­ri vuo­ro­kau­den, vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä. Lak­ka­si­ko läm­mi­tys toi­mi­mas­ta, meni­kö vie­mä­ri tuk­koon vai paloi­ko sula­ke? Kii­reel­li­sis­sä asiois­sa voit ottaa yhteyt­tä päi­vys­tä­vään talk­ka­riim­me, joka tulee tar­peen mukaan pai­kan pääl­le tar­kis­ta­maan tilan­teen nopeal­la­kin aika­tau­lul­la. Kat­ta­van yhteis­työ­ver­kos­tom­me kaut­ta saat myös tar­vit­ta­vat LVI- ja säh­kö­työt ammattitaidolla.

Ota yhteyttä 24/7 hälytyspäivystykseen soittamalla numeroon 040 869 9581.

Murtohälytyspäivystys 24/7 sopimuksen mukaan

Sait­ko ilmoi­tuk­sen kiin­teis­tö­si häly­tys­jär­jes­tel­män käyn­nis­ty­mi­ses­tä tai ker­toi­ko val­von­ta­ka­me­ran kuva asiat­to­mas­ta kul­jes­ke­lus­ta ton­til­la­si. Pal­ve­lem­me sopi­muk­sen mukaan myös mur­to­hä­ly­tys­päi­vys­tyk­sis­sä vuo­ro­kau­den ympä­ri, vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä Rukal­la ja Kuusa­mos­sa. Käym­me pai­kan pääl­lä tar­kis­ta­mas­sa tilan­teen ja esi­mer­kik­si kuit­taa­mas­sa vahin­gos­sa lau­en­neen häly­tyk­sen puo­les­ta­si nopeas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti. Ota yhteyt­tä ja kysy sopimusvaihtoehdoistamme!

Liinavaatevuokraus hoidossa oleville mökeille

Tar­joam­me vuo­kra­mök­kien huol­to­pal­ve­lui­ta. Meil­tä voit tila­ta avai­men luo­vu­tuk­set, vaih­to- ja lop­pusii­vouk­set, lumi­työt ja polt­to­pui­den toi­mi­tuk­set mökeil­le­si. Sopi­mus­asiak­kai­tam­me pal­ve­lem­me myös lii­na­vaa­te­vuo­krauk­ses­sa. Soi­ta ja kysy lisää!

Pihatyöt, lumityöt ja lumenpudotukset

Rukan Kiin­teis­tö­pal­ve­lut huo­leh­tii, että kiin­teis­tö­si piha-alu­eet säi­ly­vät viih­tyi­si­nä, tur­val­li­si­na ja toi­mi­vi­na kesät, tal­vet. Teem­me ammat­ti­tai­dol­la puo­les­ta­si kai­ken­lai­set piha­työt nur­mi­kon­leik­kuus­ta ja tur­val­li­ses­ta lumen­pu­do­tuk­ses­ta piha­tien lanauk­seen ja hie­koi­tuk­seen sekä esi­mer­kik­si rän­nien puh­dis­tuk­set ja leh­tien puhal­luk­set. Tar­vit­taes­sa saat kaut­tam­me myös maansiirtotyöt.

Pienet remontit

Kai­paa­ko piha­te­ras­si tai patio pin­ta­kä­sit­te­lyä, ros­ka­ka­tos kor­jaus­ta tai vaik­ka­pa sei­nät uut­ta maa­lia pin­taan­sa? Rukan Kiin­teis­tö­pal­ve­lut hoi­taa ammat­ti­tai­dol­la pie­net remon­tit ja kor­jauk­set asiak­kaan tar­pei­den mukaan. Kaut­tam­me saat tar­vit­taes­sa myös ammat­ti­tai­toi­set LVI- ja säh­kö­työt. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja kysy tarjousta!

Jätehuolto huoltosopimusasiakkaille ja kierrätyspalvelut

Tar­joam­me myös jäte­huol­to­pal­ve­lui­ta Rukan ja Kuusa­mon alu­eel­la ole­vil­le huol­to­so­pi­mus­asiak­kail­lem­me. Jäte­huol­to­pal­ve­luun kuu­luu esi­mer­kik­si vuo­kra­mök­kien sii­vous­ten yhtey­des­sä teh­tä­vä ros­kien keräys ja kierrätys.

Lisäk­si tar­joam­me kai­kil­le yksi­tyis- ja yri­tys­asiak­kail­le kier­rä­tys­pal­ve­lui­ta. Voim­me sopi­muk­sen mukaan nou­taa esi­mer­kik­si piha- ja puu­tar­ha­jät­teet ja huo­leh­tia nii­den pois­vien­nis­tä. Teem­me myös kaa­to­paik­ka­kuor­mien kul­je­tuk­set ja huo­leh­dim­me jät­tei­den asian­mu­kai­ses­ta lajit­te­lus­ta puolestasi.

Kiinteistöhuoltopalveluita Rukalla ja Kuusamossa