Evästekäytäntö

Tietoja tästä evästekäytännöstä

Tämä eväs­te­käy­tän­tö selit­tää, mitä eväs­teet ovat ja kuin­ka käy­täm­me nii­tä, min­kä tyyp­pi­siä eväs­tei­tä käy­täm­me eli mitä tie­to­ja kerääm­me eväs­tei­den avul­la ja kuin­ka näi­tä tie­to­ja käy­te­tään sekä kuin­ka hal­li­ta eväs­tea­se­tuk­sia. Lisä­tie­to­ja sii­tä, kuin­ka käy­täm­me, säi­ly­täm­me ja suo­jaam­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si, on tietosuojakäytännössämme.

Voit mil­loin tahan­sa muut­taa tai peruut­taa suos­tu­muk­se­si eväs­tei­siin verk­ko­si­vus­tol­lam­me sivus­ton vasem­mas­sa alao­sas­sa ole­vas­ta ikonista.

Lisä­tie­to­ja sii­tä, kei­tä me olem­me, kuin­ka voit ottaa mei­hin yhteyt­tä ja kuin­ka käsit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­jan­nee löy­dät tietosuojakäytännöstämme.

Suos­tu­muk­se­si kos­kee seu­raa­via verk­ko­tun­nuk­sia: https://www.rukankiinteistopalvelut.fi/

Mitä evästeet ovat?

Eväs­teet ovat pie­niä teks­ti­tie­dos­to­ja, joi­ta käy­te­tään pien­ten tie­to­jen tal­len­ta­mi­seen. Ne tal­len­ne­taan lait­teel­le­si, kun verk­ko­si­vus­to lada­taan selai­mee­si. Nämä eväs­teet aut­ta­vat mei­tä saa­maan verk­ko­si­vus­ton toi­mi­maan oikein, teke­mään sii­tä tur­val­li­sem­man, tar­joa­maan parem­man käyt­tö­ko­ke­muk­sen ja ymmär­tä­mään, miten verk­ko­si­vus­to toi­mii, sekä ana­ly­soi­maan, mikä toi­mii ja mis­sä sitä on parannettava.

Kuinka käytämme evästeitä?

Kuten suu­rin osa verk­ko­pal­ve­luis­ta, verk­ko­si­vus­tom­me käyt­tää ensim­mäi­sen ja kol­man­nen osa­puo­len eväs­tei­tä usei­siin tar­koi­tuk­siin. Ensim­mäi­sen osa­puo­len eväs­teet ovat enim­mäk­seen vält­tä­mät­tö­miä verk­ko­si­vus­ton toi­mi­mi­sek­si oikein, eivät­kä ne kerää hen­ki­lö­koh­tai­sia tunnistetietojasi.

Sivus­tol­lam­me käy­te­tyt kol­man­nen osa­puo­len eväs­teet ovat tar­koi­tet­tu pää­asias­sa ymmär­tä­mään, kuin­ka verk­ko­si­vus­to toi­mii, kuin­ka olet vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa verk­ko­si­vus­tom­me kans­sa, pitä­mään pal­ve­lum­me tur­vas­sa, tar­joa­maan sinul­le osu­via mai­nok­sia ja kai­ken kaik­ki­aan tar­joa­maan sinul­le parem­man käyt­tö­ko­ke­muk­sen sekä nopeut­ta­maan tule­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta­si verk­ko­si­vus­tom­me kanssa.

Millaisia ​​evästeitä käytämme?

 

 

Kuinka voin hallita evästeasetuksia?

Voit hal­li­ta eväs­tea­se­tuk­sia­si nap­saut­ta­mal­la ”Evästesetukset”-painiketta ja otta­mal­la pon­nah­dusik­ku­nas­sa ole­vat eväs­te­luo­kat käyt­töön tai pois­ta­mal­la ne käy­tös­tä ase­tus­te­si mukaan. 

Jos pää­tät muut­taa ase­tuk­sia­si myö­hem­min selausis­tun­non aika­na, voit napsauttaa”Evästesetukset”-painiketta sivus­ton ala­pal­kis­ta uudes­taan. Täl­löin suos­tu­mus­ta kos­ke­va ilmoi­tus tulee uudel­leen näky­viin, jol­loin voit muut­taa ase­tuk­sia­si tai peruut­taa suos­tu­muk­se­si koko­naan. Tämän lisäk­si eri selai­met tar­joa­vat eri­lai­sia mene­tel­miä verk­ko­si­vus­to­jen käyt­tä­mien eväs­tei­den estä­mi­seen ja pois­ta­mi­seen. Voit muut­taa selai­me­si ase­tuk­sia eväs­tei­den estä­mi­sek­si tai poistamiseksi.